Политика за поверителност
Политика за защита на личните данни и общи условия за настаняване в Семеен комплекс „ Бисер”

Във всяка точка на контакт или взаимодействие с гостите и при извършване на всички аспекти на нашата дейност е възможно да събираме лични данни. Ние, като администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и като професионалист, с дългогодишен опит в сферата на туризма, зачитаме неприкосновеността на личността на потребителите/клиентите и тази на страните по нашите договорни отношения.
Изготвихме настоящата Политика за защита на личните данни и политика за « бисквитките», за да разясним нашите практики относно личните данни, които събираме от Вас или за Вас на този сайт, чрез писмена или устна комуникация с нас, когато посещавате хотелът или от други източници или когато се намирате в преддоговорни или договорни отношения с нас. Настоящата Политика се прилага в Семеен комплекс „ Бисер” и официалния му уебсайт.
За да обезпечаваме и подобряваме предоставяните от нас услуги и за нуждите на администриране на ресурсите към тях, събираме, съхраняваме, използваме, обработваме и пренасочваме лични данни като спазваме приложимите законови изисквания и нормативна уредба, свързани с нашата дейност, които ни задължават като администратор на лични данни.
С използването на който и да е от нашите продукти или услуги, и/или с приемането на настоящата Политика, като например в хода на усъществяване на запитване или резервация , Вие се съгласявате със събирането и обработването на лични данни, както е описано в настоящата Политика. Поради това, моля запознайте се със съдържанието й, като я прочетете внимателно. В случай, че имате въпроси, можете да ги зададете чрез имейл info@bisser-bansko.com.

Политика за защита на личните данни в Семеен комплекс „ Бисер”

Общи положения и определения
Чл. 1. Семеен комплекс „ Бисер“ се състои от Семеен хотел « Бисер » управляван/ представляван от « Биссер » ЕООД, Г. Обецанов, ЕИК 201257099; къща за гости Бисер, управлявана/ представлявана от « ВЯГОС » ООД, Г. Обецанов‚ ЕИК 204816362 ; Механа в семеен хотел « Бисер », управлявана/ представлявана от « Ел-тепе ОРГ» ООД, Г. Обецанов, ЕИК 204838330 и трите фирми, регистрирани като администратори на лични данни и със седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. Ел- тепе N°16, тел: +359888850913; e-mail: info@bisser-bansko.com, официален уебсайт: www.bisser-bansko.com. С цел да не се изброяват всеки път тези три фирми администратори на лични данни ще използваме в тази политика за краткост Семеен комплекс „ Бисер“ като администратор на лични данни, опериращ чрез юридическите лица (управляващи различните структури, съставящи го) и регистрирани, те, като администратори на лични данни.
Във връзка с предоставянето на своите услуги и извършването на своите дейности, Семеен комплекс
„ Бисер” (за краткост „Хотела“ или „Администратора“) обработва, чрез фирмите администратори на лични данни и управляващи различните структури, съставящи го, личните данни на своите потребители/клиенти – физически лица, както и личните данни на други физически лица, посочени по-долу („Субекти на данни“/ „Вие“), в съответствие с предвидените в тази Политика правила и принципи.
Настоящата политика за защита на личните данни на Семеен комплекс „ Бисер” се основава на изискванията и принципи за защита на личните данни приети с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламент (ЕС) 2016/679 или Общ регламент относно защита на данните).
Чл. 2. По смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) и настоящата Политика, използваните в този документ определения имат следното значение:
(а) Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
(б) Обработване означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
(в) Регистър с лични данни означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.
(г) Администратор е всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в правото на Република България;
(д) Субект на данни – е физическо лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано въз основа на определена информация, представляваща лични данни пряко или непряко;
(е) Легитимен интерес на Семеен комплекс „ Бисер” или на трета страна, когато същите имат преимущество над интересите или основните права и свободи на субекта на данни.
Чл. 3. Семеен комплекс „ Бисер” признава неприкосновеността на личността на физическите лица и полага усилия за защита срещу неправомерното обработване на личните данни на физическите лица.
В съответствие с действащото законодателство Семеен комплекс „ Бисер” прилага съответните техническите и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.
Чл.4. Тази политика за защита на личните данни на Семеен комплекс „ Бисер” има за цел да информира физическите лица за целите и основанията за обработване на личните данни, правата на субектите на данните, категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, задължителния или доброволен характер на предоставяне на данните, информацията за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.

II. Обработване на лични данни
Чл.5. Семеен комплекс „ Бисер” като администратор на лични данни обработва лични данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и/или организационни мерки , с които разполагаме, при спазване на следните принципи:
(а) законосъобразно, добросъвестно и прозрачно по отношение на субекта на данните обработване на личните данни (законосъобразност, добросъвестност и прозрачност)
(б) Данните се събират за конкретни, легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели („целесъобразност при обработване на личните данни и ограничение на целите“)
(в) пропорционалност и ограничение на обработване на личните данни във връзка с целите, за които се обработват данните („свеждане на данните до минимум“);
(г) точност и актуалност на обработване на лични данни.
(д) ограничение на съхранението за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“)
(е) Обработване по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“)
Чл. 6. Целите, за които се обработват Вашите данни, са тези, за които имаме договорно правоотношение, за които сме законово задължени, имаме легитимен интерес или за събирането им сме получили съгласието Ви. Семеен комплекс „ Бисер” обработва лични данни, ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:
(а) обработването е необходимо за изпълнение на договор с eдна от представляващите Семеен комплекс „ Бисер” фирми, по който субектът на данните е страна или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения ние обработваме идентификационните Ви данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както и за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения свързани с нашата дейност и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.
Обработката се извършва с примерна цел: установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали; уведомяване за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, за да отговорим на подадени от Вас запитвания, резервации, оплаквания, предложения и т. н.
Семеен комплекс „ Бисер” събира информация от кандидатите за работа, вкл. лични данни – имена, местоживеене, възраст, данни за образование и професионален опит. Тези данни се събират за целите на подбор на кадри. „Хотелът“ би обработило данните за целите на проверка на съдебно минало, единствено, ако това е предвидено в изричен законов текст, който касае позицията, за която кандидатства лицето. 
Веднъж назначен, Семеен комплекс „ Бисер” ще обработва личните данни на служителя за целите на управление и администриране на човешките ресурси в организацията – степен на изпълнение на работата, ведомости за трудово възнаграждение, данъчни и осигурителни цели и цели, произтичащи от нормативни и законови задължения на Семеен комплекс „ Бисер”.
(б) обработването е необходимо за спазването на законово или нормативно задължение, което се прилага спрямо дейността на Семеен комплекс „ Бисер” в качеството му на администратор на лични данни.
За изпълнение на нормативни или законови задължения, ние обработваме идентификационните Ви данни, други лични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:
задължения за предоставяне на информация на службите за сигурност, служба миграция, районни полицейски управления, система съгласно Закона за туризма
изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година (ОРЗД) и др.;
задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове, свързани с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
Данните, които се събират за целите на регистрацията в « Хотела”, се събират на основание Чл. 116, ал.2 от Закона за туризма и са нужни за воденето на регистър за настанените туристи. Данните се съхраняват за период, изискуем съгласно нормативните актове и приложимите закони. 
(в) Субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели. В случаите, когато личните данни се обработват единствено на основание дадено съгласие, субектът на данни има правото да оттегли съгласието си по всяко време. Оттегляне на съгласието от субекта на данни не е приложимо в случаите, когато обработването на данните е основано и на т. „а“ и „б“ по-горе.
Семеен комплекс „ Бисер” обработва личните данни самостоятелно. Обработващи от името на Семеен комплекс „ Бисер” са и служителите на „Хотела“, чиито права и задължения са надлежно регламентирани във вътрешните актове на Семеен комплекс „ Бисер”.
Целите за обработване на лични данни на основание съгласие, дадено от Субекта на данните, включват: 
 
Изпращане на маркетингови и рекламни съобщения за услуги, специални оферти, пакети , събития и други подобни. 
 
Маркетингови цели, с цел подобряване на услугите, които Ви предоставяме, проучвания и получаване на обратна връзка относно качеството на услугите; Изпращане на информационни бюлетини; 
 
Други цели, за които конкретно е предоставено съгласие от Субекта на данни. 

Моля, имайте предвид, че когато изпращате запитване до „Хотела“ (за ценови условия, за резервация, за уточнение относно вече направена резервация, за провеждане на събитие и/или други въпроси свързани с предоставените от „Хотела“ услуги) Вие давате Вашето съгласие „Хотелът“ да съхранява и обработва личните данни, предоставени от Вас, за целите на отправеното запитване.
(г) Въз основа на наш легитимен интерес :
С цел охрана и опазване на имуществото на комплекса и неговите гости, служители и посетители, ние извършваме видеонаблюдение на територията на външните публични места (ул. Ел- тепе) и използваме други мерки за сигурност като физическа охрана. Всички зони на видео наблюдение са маркирани със знак според закона.

Целите за обработване на лични данни, свързани с осъществяване на легитимните интереси на « Хотела » или на трети лица могат да включват: 
 1. Упражняване и защита на законните права и интереси на « Хотела » и съдействие при упражняване и защита на законните права и интереси на клиенти; на други лица, свързани с « Хотела »; на служители на « Хотела »; и на търговски партньори на « Хотела »:
 2. Осигуряване на нормалното функциониране и използване на Уебсайта: 
поддръжка и администриране на Уебсайта; 
откриване и разрешаване на технически проблеми с функционалностите на Уебсайта;
предприемане на мерки срещу злонамерени действия срещу сигурността и нормалното функциониране на Уебсайта. 
 3. Осъществяване на хотелиерска и ресторантьорска дейност и осигуряване на качествени хотелиерски и ресторантьорски услуги:  
администриране и управление на услугите, предоставяни от « Хотела »; 
управление и контрол на качеството на предоставяните услуги; 
получаване на обратна връзка относно предоставените услуги. 
 Чл. 7. Семеен комплекс „ Бисер”, като администратор не обработва лични данни разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическото лице, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице, освен ако субектът на данни е дал своето изрично съгласие за обработването на тези лични данни за една или повече конкретни цели.
Чл. 8. Други източници на лични данни:
(1) В някои случаи личните данни, обработвани от Семеен комплекс „Бисер“, не се събират или получават директно от Субекта на данните, за когото се отнасят, а от трети лица като:
1. Лица, представляващи, работещи за или сътрудничещи си по друг начин със Субект на данните;
2. Организатори на събитие – относно информация за участниците в събитието; 
3. Търговски партньори (напр. резервационни сайтове, като напр. booking.com; туристически агенти и туроператори, други лица, които предоставят посреднически услуги при извършването на резервации или при заявяването на други услуги и други подобни) на Семеен комплекс „Бисер“;  
4. Компетентни държавни и съдебни органи.
(2) Лицата по ал. 1, т. 1-3 се ангажират да информират Субектите на данни, чиито данни предоставят на Семеен комплекс „Бисер“ за факта на предоставянето им, целите и обхвата на предоставяните данни, да ги запознаят с тази Политика и да гарантират, че предоставят данните въз основа на валидно правно основание.

Може също така да събираме информация за Вас и от наши партньори за, платежни карти и други, от Вашите услуги за социални мрежи в съответствие с настройките Ви за тези услуги и от други източници, които са трети лица и имат право по закон да споделят данните Ви с нас. Ние използваме и споделяме тази информация (и може да добавим тази информация към останалата информация, с която разполагаме за вас) за целите, описани в настоящата Политика. 

III. Цел на обработване на лични данни
Чл. 9. Семеен комплекс „ Бисер” като структура, оперираща в сферата на туризма обработва лични данни с цел предоставяне на туристически услуги (напр. Настаняване в собствения си хотел; осигуряване на изхранване в собствения си ресторант, осигуряване на спортни и рекриационни услуги в хотелския комплекс), тяхното заплащане, услуги по отдаване под наем, както и други услуги/дейности , свързани с лицата, чиито данни се обработват субекти на данните или с цел разглеждане на възможността за предоставяне на такива услуги на субектите на данните. Предоставянето на лични данни от лицата е задължително. В случай на отказ от предоставяне на лични данни, Семеен комплекс „ Бисер” няма да предостави исканите туристически услуги или да извърши съответната търговска сделка / договорно задължение, още повече, ако обработването на лични данни в най-голям обем е в изпълнение на законово и нормативно установени задължения на Семеен комплекс „ Бисер”.
Чл. 10. Личните данни, които лицата предоставят на Семеен комплекс „ Бисер” при подаване на искане за предоставяне на туристическа услуга и/или извършване на други търговски сделки/ договорни отношения, свързани с всички аспекти на нашата дейност, се обработват с цел анализиране на това дали тези услуги могат да се предоставят на лицата за съответния период, с цел защита на тяхното здраве, както и с цел надлежна идентификация на страните по извършваните търговски сделки/ договорни отношения и в изпълнение на законово и нормативно установени задължения за нас.
Чл.11. Обработването на лични данни най-често е в изпълнение на нормативно-установени задължения на Семеен комплекс „ Бисер”, произтичащи от законови изисквания, регламентиращи хотелската и друга съпътстваща търговска дейност, финансово-счетоводната дейност, за целите на автоматичния обмен на финансова информация по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, пенсионна, здравна и социално осигурителна дейност, дейността по управление на човешките ресурси, и др.
Чл. 12. Освен в случаите, когато е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на администратора на лични данни, обработване на личните данни е допустимо и когато е необходимо за изпълнение на задължения по договор със Семеен комплекс „ Бисер”, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор с лицата, управляващи Семеен комплекс „ Бисер“.
Чл.13. Личните данни на субектите се съхраняват в законоустановените срокове съгласно изискванията на приложимите специални закони и нормативни актове.
Чл.14. Обработването на данни на дете е законосъобразно, ако детето е поне на 16 години. Ако детето е под 16 години Семеен комплекс „ Бисер” събира и обработва неговите лични данни, единствено когато те са предоставени от пълнолетен придружител на детето, за целите на хотелско настаняване и изхранване, на които детето се явява потребител.

IV. Права на субектите на данни (физически лица, за които се отнасят данните)
Чл. 15. Право на информираност: Във връзка с обработването на личните данни на субекта на данни от Семеен комплекс „ Бисер”, физическото лице, което е субект на данни, има право да получи информация* за Семеен комплекс „ Бисер”, като администратор на лични данни, както и за обработването на личните му данни. Тази информация включва: данни, идентифициращи Семеен комплекс „ Бисер”, както и негови координати за връзка ; Целите и правното основание за обработването; Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива; Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна/ трета държава (когато е приложимо); Срока на съхранение на личните данни; Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова); Информация за всички права, които субектът на данни има; Правото на жалба до надзорния орган.
  • Посочената информация не се предоставя, ако субектът на данни вече разполага с нея.
Чл. 16. Право на достъп до собствените си лични данни – субектът на данните има право да получи от Семеен комплекс „ Бисер” потвърждение дали се обработват лични данни свързани с него и ако това е така да получи достъп до данните и следната информация: Цел на обработване; Съответните категории лични данни; Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива; Намерението на администратора да предаде личните данни на трета страна (когато е приложимо); Срокът на съхранение на личните данни; Съществуване на правото на коригиране на лични данни, както и правото на възражение срещу обработване на лични данни; Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (ако има такова); Информация за всички права, които субектът на данни има; Правото на жалба до надзорния орган.
Чл. 17. Право на коригиране на лични данни (ако данните са неточни) – субектът на данни има право да поиска от Семеен комплекс „ Бисер” да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни свързани с него.
Чл. 18. Право на изтриване на лични данни (право „да бъдеш забравен“) – Субектът на данни може да поиска от Семеен комплекс „ Бисер” изтриване, ако е налице едно от следните условия:
Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което единствено се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването /обработване по силата на нормативно задължение на Семеен комплекс „ Бисер”, сключен договор с фирмите, управляващи Семеен комплекс „ Бисер”/.
Субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Европейски съюз или правото на Република България, което се прилага спрямо Семеен комплекс „ Бисер” в качеството му на администратор;
Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от придружаващия детето.
Чл.19. Право на ограничаване на обработването от страна на Семеен комплекс „ Бисер”– за възможността от използване на това право, са необходими конкретни условия, като:
Точността/актуалността на личните данни се оспорва от субекта на данните. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на Семеен комплекс „ Бисер” да провери точността на личните данни;
Обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
Семеен комплекс „ Бисер” не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
Субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Семеен комплекс „ Бисер” имат преимущество пред интересите на субекта на данните.
Чл.20. Право на преносимост на личните данни между отделните администратори – субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Семеен комплекс „ Бисер”, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Семеен комплекс „ Бисер”, на който личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от Семеен комплекс „ Бисер” към друг администратор, когато това е технически осъществимо.
Чл. 21. Право на възражение спрямо обработването на негови лични данни- субектите на данни имат право да възразят пред лицата, управлявящи Семеен комплекс „ Бисер”срещу обработването на личните им данни, като последните ще прекратят обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг Семеен комплекс „ Бисер” ще прекрати обработването незабавно.
Чл. 22. Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
Чл. 23. Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени – ако субекта на данни счете, че правото му на защита на личните данни и неприкосновеност е било нарушено, то може да подаде жалба пред съответния надзорен орган- Комисия за защита на личните данни или да търси правата си по съдебен ред.

V. Разкриване на лични данни
Чл. 24. Семеен комплекс „ Бисер” може да разкрива лични данни на следните категории лица:
(а) Лицата, за които се отнасят данните, а именно: лица, ползващи туристически услуги или продукти или подали искане за ползване на туристическите услуги, както и лицата, които са страни по туристически и/или други търговски сделки и по договорни отношения с фирмите, управляващи Семеен комплекс „ Бисер“;
(б) Лица, които имат право на достъп до лични данни по силата на закон или други нормативни актове така например Министерство на туризма, Общини, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите, Националния статистически институт и др.
(в) Лица, за които правото произтича по силата на договор, сключен с фирмите, управляващи Семеен комплекс „ Бисер“.
(г) или в случаите когато:
1. това е необходимо за изпълнение на законово или нормативно задължение на Семеен комплекс „ Бисер“: компетентни държавни, общински или съдебни органи, одитори
2. това е необходимо за предоставяне на услугите на Семеен комплекс „ Бисер“:
банки и доставчици на платежни услуги;
доставчици на пощенски и куриерски услуги; 
търговски партньори на Семеен комплекс „ Бисер“ като: резервационни сайтове; туристически агенции и други доставчици на туристически или други помощни услуги като автомобили под наем, таксиметрови и други транспортни услуги и други подобни
Споделяме информация и с компании, които ни помагат да управляваме сайта.

VI. Ред за упражняване на правата
Чл. 25. (1) При упражняване на правото си на достъп физическите лица, имат право по всяко време да поискат от лицата, управлявящи Семеен комплекс „ Бисер”:
1. потвърждение за това, дали отнасящи се до тях данни се обработват от лицата, управлявящи Семеен комплекс „ Бисер”, какви са целите на обработването, категориите данни и получателите на тези данни или категориите получатели, на които данните се разкриват;
2. Лицата, управлявящи Семеен комплекс „ Бисер” да изпратят съобщение до тях в разбираема форма, съдържащо личните данни, които се обработват и всяка налична информация за източника на тези данни;
3. информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни (ако има такова), отнасящи се до физическите лица, поне в случаите на автоматизирани решения по реда на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни;
(2) При поискване, лицата, управлявящи Семеен комплекс „ Бисер” предоставят информацията по ал. 1 безплатно.
(3) Физическите лица имат право по всяко време да поискат от Семеен комплекс „ Бисер” да:
1. заличи, коригира или блокира техни лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на действащото законодателство
2. Семеен комплекс „ Бисер” да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни на физическите лица за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с т. 1, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни за Семеен комплекс „ Бисер” усилия.
Чл.26.(1) Физическите лица, упражняват правата си като подават писмено заявление до Семеен комплекс „ Бисер”, съдържащо минимум следната информация:
1. име, ЕГН, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
2. описание на искането;
3. предпочитана форма за предоставяне на информацията /устно или писмено- на хартиен носител или по електронен път/;
4. подпис, дата, адрес за кореспонденция и телефон.
(2) Подаване на заявлението е безплатно.
(3) При подаване на заявление от упълномощено лице, към заявлението се прилага и изрично нотариално заверено пълномощно.
(4) В случай на смърт на физическото лице, правата му се упражняват от неговите наследници като към заявлението се прилага и удостоверение за наследници.
Чл. 27. Заявлението се разглежда и Семеен комплекс „ Бисер” се произнася в 14-дневен срок, а когато с оглед събиране на данни и информация е необходим по-дълъг срок, искането се разглежда и лицата, управлявящи Семеен комплекс „ Бисер” се произнасят в срок до 1 месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца. Семеен комплекс „ Бисер” информира субекта на данни за всяко такова удължаване в срок от 1 месец от получаване на искането като посочва и причините за забавянето. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.
Чл. 28. Семеен комплекс „ Бисер” предоставя отговор на заявителя като се съобразява с предпочитаната от заявителя форма на предоставяне на информация/устно или писмено- на хартиен носител или по електронен път/.
Чл. 29. Когато данните не съществуват или предоставянето им е забранено със закон, на заявителя се отказва достъп до тях.
Чл. 30. В случай, че заявителят не е удовлетворен от получения отговор и/или счита, че са нарушени негови права, свързани със защитата на личните данни, заявителят има право да упражни правото си на защита.

VII. Информация за субекта на данни:
Администратор: Семеен комплекс „ Бисер“, се състои от Семеен хотел « Бисер » управляван/ представляван от « Биссер » ЕООД, Г. Обецанов, ЕИК 201257099; къща за гости Бисер, управлявана/ представлявана от « ВЯГОС » ООД, Г. Обецанов‚ ЕИК 204816362 ; Механа в Семеен хотел « Бисер », управлявана/ представлявана от « Ел-тепе ОРГ» ООД, Г. Обецанов, ЕИК 204838330 и оперира чрез тези, регистрирани като администратори на лични данни, юридически лица, които управляват/представляват различните структури, съставящи го.
Седалище и адрес на управление: гр. Банско, ул. Ел- тепе N16,
Тел: +359888850913;
Е-mail: info@bisser-bansko.com,
Отговорник за защита на личните данни : Георги Обецанов
Официален сайт: www.bisser-bansko.com.
Надзорен орган : Комисия за защита на личните данни
Адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: +359 2 915 3518
Е-mail: kzld@cpdp.bg
Официален сайт: www.cpdp.bg

VIII. Промени на Политиката за защита на личните данни в Семеен комплекс „ Бисер”
При извършване на промени в настоящите правила за защита на личните данни, « Хотелът » довежда до знанието Ви променената Политика чрез публикуването им в нашия уеб сайт, като Ви предоставя разумен срок да се запознаете с нея, след изтичането на който същата започва да се прилага при обработване на личните Ви данни, без допълнително уведомление. Ако в този срок заявите, че отхвърляте промените, ще се счита, че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни (когато такова е дадено) и « Хотелът » ще преустанови обработването им за в бъдеще.

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА “БИСКВИТКИ”

Ние и нашите доставчици на услуги използваме бисквитки и подобни технологии, за да подобрим потребителското изживяване, да анализираме трафика към сайта, да го оптимизираме и да персонализираме рекламата си във Фейсбук.
Когато посещавате нашия уебсайт www.bisser-bansko.com, Семеен комплекс „ Бисер” използва различни доставчици, които могат да използват “бисквитки”, тагове, пиксели и подобна технология за проследяване и други малки текстови файлове, наричани общо като “бисквитки” на вашето устройство или браузър, които гледате, за да персонализират вашия опит и избори (напр. езикови предпочитания, попълване на форма за запитване…), да разбере начина на използване, да осигури безопасно използване на уебсайта на « Хотела ».
С термина „бисквитки”  се имат предвид малки файлове, които се записват върху Вашето устройство (лаптоп, таблет, смартфон и т.н.), при посещение на нашата уеб страница. „Бисквитките” не причиняват никаква вреда на терминалното Ви устройство, те не съдържат вируси, троянски коне или друг спам. В „бисквитките” се записва информация, която се получава във връзка с използвано конкретно терминално устройство. Обаче това не означава, че ние по този начин непосредствено научаваме за вашата идентичност. Бисквитките играят важна роля в улесняването и подобряването на използваемостта на уебсайтовете, които, ако бъдат изтрити или блокирани, могат да накарат някои уеб сайтове или определени техни функционалности да станат недостъпни за потребителите.
По-долу са обяснени различните типове Бисквитки, които може да се използват на сайта:
Необходими бисквитки. Необходимите бисквитки са необходими за работата на Сайта и Ви позволяват да навигирате в него, както и да използвате услугите и функциите му. Забраняването на тези Бисквитки може да направи услугите и функциите неналични.
Сесийни бисквитки. Тези типове Бисквитки се съхраняват само временно по време на дадена сесия в браузъра и се изтриват от устройството Ви при затваряне на браузъра. Използваме Сесийни бисквитки, за да поддържаме функционалността на Сайта и да разбираме как го използвате и да олесним използването на сайта ни от Вас.
Постоянни бисквитки: Тези типове Бисквитки не се изтриват при затваряне на браузъра, а се записват на устройството Ви за определен период от време или докато не ги изтриете.
Рекламните бисквитки позволяват на нас и на други рекламодатели да Ви показваме най-подходящите продукти, предложения и реклами на Сайта и на сайтове на трети лица.
Рекламните бисквитки също така включват Бисквитки за добавка за социалните мрежи. Бисквитките за добавка за социалните мрежи се използват, за да се споделя съдържание от Сайта с членовете на социалните мрежи, като Facebook, Twitter, YouTube и Pinterest, както и с други хора. Тези Бисквитки обикновено са зададени от доставчика на социалната мрежа, за да се улесни и опрости това споделяне. За повече информация относно целта на използването на “бисквитки” на трети страни и тяхното съдържание, моля, вижте и се запознайте с правилата за поверителност и използване на “бисквитки”, приети от съответните трети лица.
Бисквитките за анализ събират информация за начина на използване на Сайта от Ваша страна и ни позволяват да подобрим работата му. Тези Бисквитки ни предоставят обобщена информация, която използваме за следене на производителността на Сайта, преброяване на посещенията на страници, разбиране на начина на използване на Сайта от страна на потребителите и оценка на ефективността на рекламите.
Бисквитки за ефективността: Тези “бисквитки” събират информация за това как използвате сайта на Семеен комплекс „ Бисер”. Събраните данни включват например използваните браузъри и операционни системи, името на домейна на посещавания уеб сайт, броя на посещенията, средната продължителност на посещението и посетените страници. Тези “бисквитки” не събират информация, която ви идентифицира лично и счита за обобщени данни. Бисквитките за ефективност се използват, за да подобрят удобството на уебсайта и да подобрят практическата ви работа.
Функционални “бисквитки”: Тези “бисквитки” позволяват на уебсайта да запомни избраните от вас решения (например езикови предпочитания) и да предоставя по-персонализирани функции. Информацията, която тези “бисквитки” събират, може да бъде анонимна и те не могат да проследяват активността ви на сърфиране в други уебсайтове.
Услуги на трети страни, използвани от настоящия уебсайт, могат да залагат различни бисквитки при посещение на сайта. Тези сайтове и услуги могат да имат различна политика относно бисквитките. Използваните от настоящия сайт услуги на трети страни включват: Youtube.com, Facebook.com, Google.
Семеен комплекс „ Бисер” може също така да позволи на трето лице и пренасочването на бисквитки като Google Analytics, LinkedIn Insight Tag, Google Adwords, Facebook и др. да събира информация за вашите дейности на нашия уеб сайт и други несвързани сайтове, които може да посетите. Тази информация се използва за осигуряване на реклами, съобразени с интересите ви (поведенческа реклама) и за събиране на информация за събиране и проследяване на ефективността на рекламите и броя на посетителите.
Ако не сте съгласни с определени употреби на “бисквитките”, описани по-горе, можете да упражнявате определени решения и права чрез настройката на браузъра си или като не използвате уебсайта на Семеен комплекс „ Бисер”. Ако решите да отхвърлите “бисквитките” чрез настройките на браузъра си, пак можете да използвате уеб сайта на Семеен комплекс „ Бисер”, въпреки че Вашият достъп и някои функции ще бъдат ограничени. Начините, чрез които можете да откажете “бисквитките” чрез браузъра си и контролите в тях, могат да се различават в зависимост от съответния браузър. Трябва да посетите менюто за помощ на браузъра, за да получите повече информация за горното.
Възможно е също така да научите за изключването от определени реклами (поведенческа реклама), като посетите www.aboutcookies.org.
При посещение на сайта се показва съобщение, което приканва потребителя да се запознае с настоящата „Политика за използване на бисквитки”. След като се е запознал, Потребителят има право да разреши или не събирането на бисквитки за него, посредством натискане или не на съответния бутон, чрез което действие заявява изрично волята си. В случай, че потребителят не се съгласи с използването на „бисквитки”, такива няма да бъдат събирани за него.
Всички бъдещи промени в нашата Политика за бисквитките ще бъдат публикувани на тази страница.

Общи условия за настаняване в Семеен комплекс „ Бисер:

​УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ:
Посочените цени са валидни при резервиране през сайта на хотела. Избраната от Вас сума включва цената на конкретното помещение за брой нощувки, изхранване според офертата, включени също безплатни услуги – ползване на сауна, wi-fi на територията на целия хотел, туристическа такса и ДДС, ако е приложимо. В случай, че по време на  престоя, госта  използва допълнителни платени услуги, то следва те да бъдат платени на място в хотела според цeноразпис.
Моля да имате в предвид, че снимките визуализиращи помещенията са примерни и не се отнасят за конкретната резервация. Госта ще бъде настанен според посоченото в резервацията помещение, съобразено с капацитета и наличните свободни такива.
Условията за плащане и анулации зависят от периода на Вашата резервация. В случай на специални условия на резервиране, анулации и плащане, ще бъдете уведомени писмено по е-мейл след получаване на Вашето запитване.
Всички посочени цени са валидни в периода на правене на резервация и са базирани на заявените първоначално дати и продължителността на престоя. Хотелът си запазва правото да актуализира цените на нощувките, в случай, че госта заяви промяна в датите на престоя или броя на нощуките, когато политиката на резервацията го позволява.
В случай, че госта желае да продължи престоя си, е необходимо потвърждение от рецепция , като допълнителните нощувки ще бъдат изчислени според актуалните към този момент цени и условия.
В случай, че госта желае да добави гост или гости към резервацията е необходимо потвърждение от отдел рецепция, като нощувките на допълнителния/ите гост/и ще бъдат изчислени според актуалните към този момент цени и условия.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
На улицата пред хотела работи система за видеонаблюдение.
Ползвайки услугите на хотела, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.
Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на онези гости, които нарушават правилата и не спазват политиката на хотела.

ПРАВИЛА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕСТОЙ В ХОТЕЛА
При пристигане в хотела гостът е длъжен да представи личен документ за регистрация.
При излизане от хотела или напускане на същия, ключа от стаята се оставя на рецепция.
Гостите са отговорни за всички щети и липси в стаите, в които са настанени. При установяване на щета те подлежат на таксуване.
Забравени от гостите вещи се пазят до 6 месеца, като куриерските разходи за връщането им са за сметка на техните собственици.

Настаняване/напускане на стаите:
Настаняването е след 14:00 ч., а освобождаването – най-късно до 12:00 ч. В случай на ранно настаняване или късно напускане е необходимо да се свържете с рецепция за такава възможност. Ранното настаняване или късното напускане на стаите е в зависимост от заетостта на хотела и се заплаща допълнително.
Изхранване:
Зимен сезон – 01.12 -31.03
Закуската и вечерята се сервират:
– закуска: от 8:00 до 9:30 ч.
– вечеря: от 19:00 до 21:30 ч.
Летен сезон – 01.04.2018-30.11.2018
– закуска: от 8:00 до 9:30 ч.
Информация за часовете на изхранване госта получава и при настаняване. 
 Почистване на стаите:
Стаите се почистват всеки ден от 08:30 до 16:30 ч.
В случай, че сте поставили табела „Не безпокойте“ или желаете почистване след 16:30 ч., моля обърнете се към рецепцията на хотела.
Ценности:
Моля за ценности, се обърнете към служителя на рецепция.
За вещи, оставени в стаята или на територията на хотела, отговорност носи гостът.
Паркинги:
На улицата пред Хотела е възможно паркиране за определен брой коли, а не далеч от Хотела се намира обществен паркинг.
Паркоместа не могат за бъдат резервирани.
Хотелът не носи отговорност за нанесена щета върху автомобил на територията на паркинга на улицата.

Ски гардероб:
Хотелът осигурява безплатно ски гардероб за съхранение на собствено оборудване.
Не е разрешено съхраняването на ски оборудване в стаите и преминаването със ски обувки през общите части на хотела.
Настаняване с домашни любимци:
Не е разрешено настаняване с домашни любимци без предварителното съгласие на « Хотела“.

С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА И В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА СЕ ЗАБРАНЯВА:
Пушенето в стаите и във всички закрити помещения на Семеен комплекс „ Бисер”. При констатирано нарушение към сметката на стаята ще бъде добавена такса в размер на 100 лева. При глоба, поставена на «Хотела » от длъжностни лица, сумата ѝ се заплаща от клиента нарушител.
Предаването на ключ от стаята на странични лица.
Съхраняването в стаите на материали и/или предмети, опасни за здравето и живота на околните.
Изнасянето и преместването на мебели от стаите.
Нарушаването на общоприетите норми на поведение, агресивното поведение и/или действия, застрашаващи здравето и имуществото на околните.
Повреждането на имущество на хотела.
Паркирането на автомобили на входа на Хотела, както и по начин, който блокира движението по ул. « Ел-тепе ». При констатирано нарушение от длъжностни лица санкцията се заплаща от нарушителя.


Банско 2770, ул."Ел Тепе" 16, GSM: +359 888 781 708, +359 888 850 913 Всички права запазени © 2019 Hotel Bisser